เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์ อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่อำเภอกุดจับ  
นายเสน่ห์  รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายเนตร  นักบุญ
เกษตรอำเภอกุดจับ
 

 ระบบ  MRCF System

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๗

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี ๒๕๕

แนวทางพัฒนาการเกษตร

Action  plant  ปี  ๒๕๕๗

แผนปฏิบัติงานสำนักงานฯ ปี  ๒๕๕๗

แผนปฏิบัติงานโครงการ

ผลปฏิบัติงานโครงการ

สถิติข้อมูลการเกษตรเดือนมกราคม
    - ข้อมูลสภาวะพืชรายตำบล
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ/เจ้าหน้าที่

ผลปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ/เจ้าหน้าที่

องค์ความรู้ประจำเดือนมกราคม

๑. ทำน้ำยากำจัดวัชพืชแบบบ้านๆ

๒.แผ่นดักจับแมลงและเพลี้ย

 เว็บไชต์หน่วยงานภายใน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
 
"หลวงปู่แก้วศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวเหนียว ถั่วลิสงพันธุ์ดี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ "ถ้ำสิงห์"


ำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  จัดประกวดพืชผลทางการเกษตร ในงานประจำปี ของดีอำเภอกุดจับ "คืนความสุขให้ประชาชน."  ี  ๒๕๕๘    ในวันที่    ๒๗-๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ณ  ที่ว่าการอำเภอกุดจับ
 

นายปราโมทย์  ธัญญพืช นายอำเภอกุดจับ
ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง   ณ
    ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี   ในวันที่  ๑๔   มกราคม  ๒๕๕๘

นายปราโมทย์  ธัญญพืช  นายอำเภอกุดจับ
เป็นประธาน ในการประชุมแก้ไขปัญหายางพารา ในกรณีน้ำยางหกตามถนนและกรณีราคารับซื้อของโรงงานต่ำ 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ  ในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘ 
นายสำเริง  ใบยา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ ในวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘

นายสำเริง  ใบยา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  ร่วมงานมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ ๑  คน ๑ อาชีพ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ  ในวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘

นางอโณทัย  นุตะศะริน  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  จากสำนักส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เขตที่  ๔  จังหวัดขอนแก่น  ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  ในวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘
นายเสน่ห์  รัตนาภรณ์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ ตลาดนัดข้าวและพืชไร่  ปี  ๒๕๕๗/๕๘  เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับคุณภาพข้าว  ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดจับ  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘ นายเนตร  นักบุญ  เกษตรอำเภอกุดจับ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  เข้าสวัสดีปีใหม่  นายปราโมทย์  ธัญญพืช  นายอำเภอกุดจับ พร้อมรับพรจากท่าน  ในวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๘

               

                                                                   

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
เลขที่  ๒๐๕  หมู่ที่  ๑  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐
โทรศัพท์  ๐-๔๒๒๙-๑๐๗๐ 
E-mail :Kudjub@doae.go.th