กลับสู่หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์ อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่อำเภอกุดจับ
นายสมปราชญ์  มาศมาลัย
เกษตรอำเภอกุดจับ
** ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิต วิธีเฉพาะเจาะจง
 

ระบบ  MRCF System

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร  ๒๕๖

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี ๒๕๖๑

แนวทางพัฒนาการเกษตร

Action  plant 

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V

แผนปฏิบัติงานโครงการ

ผลปฏิบัติงานโครงการ

องค์ความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม

๑. การทำน้ำยากำจัดวัชพืช

๒.การทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืช

สถิติข้อมูลการเกษตรเดือนกรกฎาคม

   - ข้อมูลสภาวะพืชรายตำบล

- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

เว็บไชต์หน่วยงานภายใน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

"หลวงปู่แก้วศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวเหนียว ถั่วลิสงพันธุ์ดี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ "ถ้ำสิงห์"


วิสัยทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ


"มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรอินทรีย์  อนุรักษ์ของดีกุดจับ  น้อมรับข้อคิดเห็นของเกษตรกร"

 


พันธกิจ


๑. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

๓. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

๔.  ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
 

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
เลขที่ ๒๐๕  หมู่ที่ ๑  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐
โทรศัพท์  ๐-๔๒๒๙-๑๐๗๐  E-mail :kudjub@doae.go.th