เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์ อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่อำเภอกุดจับ  
นายธง  ช้างรักษา
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี

 
นายสมปราชญ์  มาศมาลัย
เกษตรอำเภอกุดจับ

 1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
 2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน     ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กรณีจด   ทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

 ระบบ  MRCF System

ข้อมูลแปลงใหญ่ตำบลเชียงเพ็ง

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร  ๒๕๖๐

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี ๒๕๕

แนวทางพัฒนาการเกษตร

Action  plant  ปี  ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติงานสำนักงานฯ ปี  ๒๕๕๖๐

แผนปฏิบัติงานโครงการ

ผลปฏิบัติงานโครงการ

สถิติข้อมูลการเกษตรเดือนธันวาคม
   - ข้อมูลสภาวะพืชรายตำบล
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V

องค์ความรู้ประจำเดือนธันวาคม

๑. การทำหน่อไม้ไผ่ออกนอกฤดู

๒.การทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืช

 เว็บไชต์หน่วยงานภายใน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
"หลวงปู่แก้วศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวเหนียว ถั่วลิสงพันธุ์ดี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ "ถ้ำสิงห์"


วันที่   ๒๒    ธันวาคม   ๒๕๖๐   นายวิโรจน์   อุทุมโภค   นายอำเภอกุดจับ   เป็นประธานในการเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อน  อำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี   โดยมีนายสมปราชญ์   มาศมาลัย   เกษตรอำเภอกุดจับ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมออกให้บริการประชาชน    ณ   วัดบุญนิมิตบ้านเหล่าตำแย  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายสมปราชญ์   มาศมาลัย   เกษตรอำเภอกุดจับ   เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ    ณ   ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
 

วันที่   ๑๔    ธันวาคม   ๒๕๖๐   นายบัญัติ  ปิยะนันท์  ประมงอำเภอกุดจับ พร้อมด้วย นายเสริม  เสียงหวาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและมอบพันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาแก่เกษตรกรโครงการ  ๙๑๐๑   ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ แก่กล่มเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย    จำนวน    ๑๓   ราย
 ณ    ศาลาประชาคม    หมู่ ๒    ตำบลตาลเลียน    อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

 

 

วันที่   ๑๓    ธันวาคม   ๒๕๖๐   นายสมปราชญ์   มาศมาลัย   เกษตรอำเภอกุดจับ    มอบหมายให้นายเสริม   เสียงหวาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่  ๑๔ /๒๕๖๐  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานบูรณาการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑    ณ     ห้องประชุมพุทธบาทบัวบก  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

วันที่  ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ นายสมปราชญ์   มาศมาลัย   เกษตรอำเภอกุดจับ   เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่   ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๐   นายสำเริง  ใบยา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รับขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง  ปี  ๒๕๖๐/๖๑   และชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  ปี  ๒๕๖๑   ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอ
กุดจับ   ตำบลเมืองเพีย   อำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐   นายวัฒนา  พุฒิชาติ    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธาน เปิดการอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยมีนายสมปราชญ์  มาศมาลัย  เกษตรอำเภอ
กุดจับ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
กุดจับ    อำเภอกุดจับ    จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่    ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐  นายสมปราชญ์   มาศมาลัย   เกษตรอำเภอกุดจับ  มอบหมายให้ นางสาวธัญญทิพย์  
ธรรมวงษา   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ระดับเขต จังหวัด  อำเภอ และส่วนกลาง   รวม    ๒๒๒   คน  ระหว่างวันที่  ๖ –  ๘     เดือนธันวาคม   ๒๕๖๐   ณ    โรงแรมดิไอเดิล  เรสซิเดนซ์    อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี

 

               

                                                                   

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
เลขที่  ๒๐๕  หมู่ที่  ๑  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐
โทรศัพท์  ๐-๔๒๒๙-๑๐๗๐ 
E-mail :Kudjub@doae.go.th