เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์ อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่อำเภอกุดจับ  
นางศรีพรรณ  บูระพา
เกษตรอำเภอกุดจับ
 

** ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิต วิธีเฉพาะเจาะจง

 ตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน

 1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
 2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน     ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กรณีจด   ทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

 ระบบ  MRCF System

ข้อมูลแปลงใหญ่ตำบลเชียงเพ็ง

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร  ๒๕๖๓

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี ๒๕๖๒

แนวทางพัฒนาการเกษตร

Action  plant 

แผนปฏิบัติงานสำนักงานฯ ปี  ๒๕๖

แผนปฏิบัติงานโครงการ

ผลปฏิบัติงานโครงการ

สถิติข้อมูลการเกษตรเดือนพฤศจิกายน
 
  - ข้อมูลสภาวะพืชรายตำบล
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V

องค์ความรู้ประจำเดือนธันวาคม

                 ๑. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

                ๒. การทำหน่อไม้ไผ่ออกนอกฤดู

 เว็บไชต์หน่วยงานภายใน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"หลวงปู่แก้วศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวเหนียว ถั่วลิสงพันธุ์ดี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ "ถ้ำสิงห์"


                      

                                                                   

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
เลขที่  ๒๐๕  หมู่ที่  ๑  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐
โทรศัพท์  ๐-๔๒๒๙-๑๐๗๐ 
E-mail :Kudjub@doae.go.th